Ngày Tái Đong Đầy Toàn Cầu 2022

Ngày Tái Đong đầy Toàn cầu (WRD) là chiến dịch toàn cầu nhằm nâng cao ý thức của người dân về ô nhiễm nhựa và hướng tới một lối sống ít rác thải hơn. ?Việc sản xuất và tiêu thụ nhựa dùng một lần quá nhiều đang tạo ra một cuộc khủng hoảng cho môi trường toàn cầu và...