60% nhựa “có thể phân hủy” lại không phân hủy !!!

Ô nhiễm nhựa toàn cầu vẫn là một trong những thách thức môi trường lớn nhất của thời đại chúng ta. Theo một báo cáo mới nhất của OECD cho thấy mức tiêu thụ nhựa đã tăng gấp 4 lần trong 30 năm qua, trong đó chỉ có 9% rác thải nhựa được tái chế, 50% trong số chúng bị...