Tài liệu

VIETNAM ZERO WASTE TOOLKIT

Giúp các thành viên của Liên minh có thể ủng hộ các giải pháp không rác thải khi làm việc trong cộng đồng và trong các dự án của họ.​

CHIẾN DỊCH CHỐNG ĐỐT RÁC TẠI DUMAGUETE

Khoảng năm 2022, Thành phố Dumaguete bắt đầu vận hành công nghệ nhiệt phânkhí hóa để đốt chất thải của Dumaguete trong Cơ sở Phục hồi Vật liệu (MRF) ở biên giới
Camanjac và Candau-ay

Waste and Brand Audit (WABA) Method

Được mượn từ đối tác quốc tế GAIA, phương pháp này cung cấp một cách tiếp cận khoa học công dân để thu thập dữ liệu về chất thải trong cộng đồng.