VIETNAM ZERO WASTE ALIANCE

BUILDING THE FUTURE

“We are a network of organizations and citizens who share a strategy for applying zero waste practices to better manage solid waste, reduce plastics, save natural resources, and protect the environment of Vietnam. Zero waste approaches, known as the “R’s,” include Refusing (to use non-essential items); Redesigning (business models, goods, and packaging); Reducing (waste); Reusing; Rotting (i.e., composting); Recycling; Recovering; and Residuals management.

By building a strong national alliance, raising our members’ awareness, and piloting waste reduction models at community scales, we will elevate zero waste to become broadly accepted by Vietnamese society as the correct approach to waste management and as an admirable lifestyle.

VZWA was formed in October 13th, 2017, after a kick-off gathering of 50 individuals and organization representatives that are working throughout Vietnam toward improved solid waste management and environmental protection.

VZWA ANNUAL PLAN

The annual plan of VZWA is a summary of all core organization members’ individual plans plus a shared VZWA plan for which the coordinator is responsible. It is released annually on April 1.

LIÊN MINH KHÔNG RÁC VIỆT NAM

Liên minh Không rác Việt Nam (VZWA) được thành lập vào năm 2017 dưới sự hỗ trợ của tổ chức Môi trường Thái Bình Dương (PE). Chúng tôi là một mạng lưới xã hội bao gồm các tổ chức và cá nhân có cùng mối quan tâm, cùng chia sẻ mục tiêu áp dụng các giải pháp không rác để quản lý tốt hơn chất thải rắn, giảm nhựa, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường Việt Nam.

Tầm nhìn

VZWA trở thành một trung tâm cung cấp thông tin, kiến thức và giải pháp bền vững cho các vấn đề quản lý chất thải rắn nói chung và chất thải nhựa nói riêng.

Đến năm 2030, thực hành Không Rác được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam.

Sứ mệnh

VZWA tập hợp các cá nhân và tổ chức có chung mục tiêu thúc đẩy thực hành Không Rác thông qua chia sẻ các phương pháp và kinh nghiệm hợp tác xây dựng và thực hiện các sáng kiến chung phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Zero Waste Hierachy

Tiếp cận Không rác

Các thực hành Không rác ("R’s”), được áp dụng theo trật tự ưu tiên, bao gồm Từ chối (từ chối sử dụng các mặt hàng không thiết yếu); Thiết kế lại (mô hình kinh doanh, hàng hóa và bao bì); Giảm thiểu (hạn chế tiêu dùng quá mức); Tái sử dụng; Tái chế/ Ủ rác hữu cơ (làm phân vi sinh); Phục hồi vật liệu; và Quản lý chất thải còn lại.

VZWA’S STRATEGIC PLAN

05 focal strategies are:

  1. Build models of Zero waste practice through sharing methods and experiences; cooperate in the development and implementation of joint initiatives suitable to the Vietnamese context;
  2. Facilitate cooperation and collaboration within the Zero Waste Ecosystem;
  3. Promote effective implementation and improvement of policies at both national and local levels related to solid waste segregation at source, single-use plastics restriction, extended producer responsibility, and circular economy;
  4. Strengthen the capacity of members and expand the network;
  5. Develop and effectively implement joint communication activities between VZWA and its members.

BECOME A VOLUNTEER OR DONATE TODAY!

Want to make a difference? VZWA welcomes volunteers. The only qualification required is your commitment to the environment and to our communities!

Get InvolvedDonate